Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19)  и одлуке в.д. директора Института бр. 169/1 од 15.01.2020. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за техничке и помоћне послове Службе за правне, финансијско-рачуноводствене, техничке и помоћне послове Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

ПОМОЋНИ РАДНИК

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Обавља послове умножавања и коричења штампаног материјала, задужења и раздужења потрошног материјала.Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења. За свој рад непосредно одговара начелнику Службе.

 

Услови:

  • основно образовање.

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСПОМОЋНИ РАДНИК

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.