Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

На основу члана 31. Закона о раду ( „Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/2017) и члана 7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија , aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „СЛ.гласник РС“, бр.96/2019)  директор расписује

 

Јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време

 

Радно место: медицинска-сестра техничар

Број извршилаца: 2

Начин заснивања радног односа: на одређено време

Радно време : скраћено

Опис посла:

 • пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу с праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију,
 • у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиру теренског рада,
 • припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад,
 • учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења,
 • прима позиве на телефону за хитне интервенције и координира радом и усмерава све екипе хитне помоћи на терену, усмерава најближу екипу према месту интервенције и прати кретања екипа хитне помоћи на целом подручју територијалне надлежности,
 • у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења,
 • врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко-лабораторијске прегледе,
 • правилно одлаже медицински отпад,
 • на почетку смене проверава исправност медицинских апарата, опреме и количину санитетског материјала,
 • прима налог за интервенцију директно или путем радио станице и по истом одмах поступа,
 • по налогу лекара, а уз помоћ возача преноси полупокретне и непокретне пацијенте,
 • узима податке о лицу којем се пружа услуга ради евидентирања и наплате,
 • води прописане евиденције,
 • по налогу лекара даје одређену терапију на терену и амбуланти,
 • обавља послове диспечера у диспечерском центру,
 • одговоран је за хигијену санитетског возила у току рада током смене,
 • обавља и друге послове по налогу директора,
 • за свој рад одговара главној медицинској сестри-техничару Завода.

 

Услови : средње образовање IV степен медицинске школе, положен стручни испит, лиценца положен возачки испит „Б“ категорије и најмање шест месеци радног искуства у звању медициснка сестра-техничар

Уз пријаву за оглас, кандидати су дужни да приложе :

-пријаву на оглас са кратком биографијом, бојем телефона и адресом;

-оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе;

-доказ о радном искуству

-доказ о поседовању возачког испита „Б“ категорије

-фотокопија личне карте

 

Оглас ће бити објављен на: огласној табли Националне службе за запошљавање Филијале Нови Сад, званичној интернет страници Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад као и на на званичној интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Нови Сад , Булевар патријарха Павла 26а, са назнаком „пријава на оглас“ или непосредно на писарницу Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, сваки радни дан од 07-14 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање .

 

 

Директор

др Богдан Живановић