Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 број 112-12863/2019 од 20. децембра 2019. године и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 5871/1 од 20.01.2020. године  расписује се:

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос за следеће радно место:

 

Доктор медицине  – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним академским студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос се заснива на неодређено време .

Опис посла: реализација програма и планова прикупљања резерви крви, припрема, организација и контрола рада екипа у Институту и на терену, здравствени преглед давалаца крви и оцена здравственог стања, старање о здравственом стању давалаца крви и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић