Завода за јавно здравље Суботица

На основу чл. 7. и 8. Колективног уговора код  Завод за јавно здравље Суботица в.д. директора Завода за јавно здравље Суботица спец. др мед. Весна Вукмировић  дана  22.01.2020.  године објављује на интернет страници и огласној табли  Националне службе за запошљавање Суботица и интернет страници Министарства здравља

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

1)  МОЛЕКУЛАРНОГ БИОЛОГА  на НЕОДРЕЂЕНО време

     у Центру за микробиологију, Одељење за клиничку микробиологију

     

Услови:

 • завршен Природно математички факултет и стечено звање дипломирани биолог - модул молекуларни биолог,

 

Опис послова:

према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Суботица у Центру за микробиологију

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом и изјавом да се против њих не води кривични поступак,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (уколико га има кандидат).

 

 

2)  ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ–САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА на НЕОДРЕЂЕНО време

     у Центру за превенцију и контролу болести, Одељење за заразне болести

 

Услови:

- завршена средња и виша медицинска школа – санитарног или општег смера.

 

Опис послова:

према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Суботица у Центру за превенцију и контролу болести

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.
 • фотокопију дипломе о завршеној средњој и вишој школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту за вишу медицинску сестру- санитарног техничара, ако је кандидат са радним искуством.
 • фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, ако је кандидат са радним искуством,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију возачке дозволе за возила Б категорије,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте.
 • уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак,

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Завод за јавно здравље Суботица.

 

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала СУБОТИЦА, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Завод за јавно здравље Суботица, 24000 Суботица, ул. Змај Јовина 30.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web-страници Завода за јавно здравље Суботица (www.zjzs.org.rs).

 

Кандидати који не буду изабрани ће бити обавештени о резултатима огласа.

 

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.д. директора

Завода за јавно здравље Суботица

Спец. др мед. Весна Вукмировић