Дом здравља «Ковачица»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе, Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-1583/2019-02 од 15.01.2020.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-13106/2019 од 26.12.2019.г. директор Дома здравља «Ковачица» доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
за пријем у радни однос

 


Одлука за пријем у радни однос бр:63/20 од 21.01.2020.г., мења се у следећем:

 

Тачка 2. мења се и гласи:

 

  1. Медицинска сестра-техничар:

- у Служби хитне медицинске помоћи - 1 извршиоц, са пуним радним временом, на неодређено време;

- у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на неодређено време;

 

 

О б р а з л о ж ењ е

 


  1. На основу Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-1583/2019-02 од 15.01.2020.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-13106/2019 од 26.12.2019 .г., Дому здравља «Ковачица» дата је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време два доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине, два здравствена радника са средњом стручном спремом, једног немедицинског техничког и помоћног радника са завршеном вишом/високом струковном школом и једног немедицинског техничког и помоћног радника са средњом стручном спремом - возач.

Накнадном анализом је утврђено да је у Служби хитне медицинске помоћи потребан пријем једне медицинске сестре-техничара на неодређено време, а да је у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом потребан пријем једне медицинске сестре-техничара на неодређено време.

На основу потребе за одговарајућим кадром у Дому здравља «Ковачица», донета је одлука као у диспозитиву.


На основу ове Одлуке објавити измену огласа за пријем у радни однос који се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, као и веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 


 

Директор ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић