Дом здравља «Ковачица»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе, Дописа Министарства здравља Р. Србије, бр: 112-01-1583/2019-02 од 15.01.2020.г., Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-13106/2019 од 26.12.2019.г. и одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 70/20 од 23.01.2020.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Доктор медицине – изабрани лекар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на неодређено време;

 

  1. Медицинска сестра-техничар

- у Служби хитне медицинске помоћи - 1 извршиоц, са пуним радним временом, на неодређено време,

- у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на неодређено време;

 

  1. Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду – 1 извршилац са пуним радним временом, на неодређено време;

 

  1. Возач у санитетском превозу – 1 извршилац са пуним радним временом, на неодређено време.

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

 

За радно место из тачке 1. Огласа:

- Доктор медицине - VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит и лиценца Лекарске коморе.

 

За радно место из тачке 2. Огласа

 

- Медицинска сестра-техничар у Служби хитне медицинске помоћи и Медицинска сестра-техничар у Служби опште медицине са кућним лечењем и негом - IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, стручни испит и лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

 

За радно место из тачке 3. Огласа

 

- Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду – VI степен стручне спреме, завршена виша/висока струковна школа, положен стручни испит из области безбедности и здравља на раду.

 

За радно место из тачке 4. Огласа

 

- Возач у санитетском превозу – III или IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Ковачица», Штурова бр.42, 26210 Ковачица, са назнаком „За оглас за радно место под бр.____“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији:

 

за радно место из тачке 1 Огласа:

  • диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; лиценца Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте

 

за радно место из тачке 2 Огласа:

-    диплома о завршеној медицинској школи, лиценца КМСЗТС, уверење о положеном        стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте

 

за радно место из тачке 3 Огласа:

 

- диплома о завршеној вишој/високој струковној школи, уверење о положеном стручном испиту из области безбедности и здравља на раду, извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте

 

за радно место из тачке 4 Огласа:

 

- диплома о завршеној средњој школи, возачка дозвола за Б категорију, извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Директор ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић