Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019), сагласности Министарства здравља и то:

- Број: 112-01-1382/2019-02 од 13.11.2019. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10873/2019 од 30.10.2019. године;

- Број: 112-01-1518/2019-02 од 24.12.2019.године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12863/2019 од 20.12.2019. године:

- Број: 112-01-1583/2019-02 од 30.12.2019. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-13106/2019 од 26.12.2019. године

и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-64 од 20.01.2020. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује 

                                      

О   Г   Л   А   С               

       

За пријем у радни однос на неодређено време: 

Под тачком 1. - 1 (једног) специјалисту педијатрије на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 2. - 1 (једног) доктора медицине на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 3. - 4 (четири) доктора медицине на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 4. - 1 (једну) вишу медицинску сестру на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 5. - 2 (две) медицинске сестре на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 6. - 2 (две) медицинске сестре на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 7. - 1 (једне) медицинске сестре на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 8. - 4 (четири) више медицинске сестре – гинеколошко акушерског смера на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту жена - Одсек за цитологију, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 9. - 1 (једног) лабораторијског техничара на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту жена - Одсек за цитолабараторију, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 10. - 1 (једне) стоматолошке сестре на неодређено време са пуним радним временом  за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту , Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 11. - 1 (једног) зубног техничара на неодређено време са пуним радним временом  за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту , Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

Под тачком 12. - 1 (једног)  возача у екипи хитне медицинске помоћи на неодређено време са пуним радним временом за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1 - Медицински факултет и положен специјалистички испит из педијатрије

Под тачком 2 и 3 - Медицински факултет и положен стручни испит

Под тачком 4 - Виша медицинска школа општег смера, положен стручни испит

Под тачком 5 - Средња медицинска школа и положен стручни испит

Под тачком 6 – Виша или средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит                                                                                                                                           Под тачком 7 - Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит                                                                                                                            Под тачком 8 - Високо образовање: гинеколошко акушерског смера - на основним студијама првог степена (основне акадамеске / струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; или - на основним студијама у трајању од најмање четири године у области биолошких наука и положен стручни испит                                                                                                                          Под тачком 9 - Средње образовање – лабораторијски техничар и положен стручни испит                                                 Под тачком 10 - Виша медицинска школа стоматолошког смера и положен стручни испит или средња медицинска школа стоматолошког, опште, педијатријског или смера зубног техничара и положен стручни испит                                                                                                                     Под тачком 11 - Виша или средња медицинска школа смер за зубне техничаре и положен стручни испит                                                                                                                                    Под тачком 12 - КВ возач или  III степен стручности саобраћајне струке - возач моторних возила

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету- школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - извод из матичне књиге рођених;

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и мастер

менаџмента у систему здравствене заштите

 

 

 

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) и Одлуке директора Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-63 од 20.01.2020. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује 

                                   

 

 

О   Г   Л   А   С                       

 

За пријем у радни однос на одређено време : 

 

Под тачком 1. - 1 (једног)  специјалисту ортопедије вилица на одређено време у трајању до 24 месеца са пуним радним временом за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту , Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Под тачком 2. - 1 (једне) патронажне сестре на одређено време у трајању до 24 месеца са пуним радним временом за рад у Служби за поливалентну патронажу, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Под тачком 3. - 1 (једног) доктора медицине на одређено време са пуним радним временом, ради замене запослене која користи трудничко боловање, породиљско одсуство и одсуство  са рада ради неге детета, за рад у Служби за здравстевену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1 - Стоматолошки факултет и специјалистички испит из ортопедије вилица

Под тачком 2 - Виша медицинска школа општег или гинеколошко акушерског смера, положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

Под тачком  3  - Медицински факултет и положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету- школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - извод из матичне књиге рођених;

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и мастер                                                                                        менаџмента у систему здравствене заштите