Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 ), Дописа Министарства здравља број 112-01-1518/2019-02 од 16.01.2020. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11888/2019 од 27.11.2019. године и Oдлуке о потреби заснивања радног односа број 01-104 од 22.01.2020. године, директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија расписује:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ради попуне радног места:

 • Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности у Одсеку офталмологије у Служби за специјалистичко-консултативне делатности у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један/ извршилац на неодређено време;

Опис послова:

 • спроводи здравствено васпитни рад на превенцији хроничних незаразних обољења;
 • обавља интернистичке прегледе пацијената;
 • ради у саветовалишту за шећерну болест;
 • упућује пацијената на начин спровођења терапије и начина живота, рада и исхране;
 • упућује пацијенте на додатне лабораторијске анализе;
 • упућује пацијенте на додатне специјалистичке прегледе;
 • врши процену здравственог стања и поставља дијагнозу;
 • процењује радну способност;
 • даје налаз, оцену и мишљење надлежном доктор медицине или комисији о здравственом стању пацијената, обавља контролне прегледе пацијената;
 • води потребну медицинску документацију;
 • учествује у процесу акредитације;
 • обавља и друге послове из домена своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Услови за обављање послова:        

 • на интегрисаним академским студијама медицинске струке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама медицинске струке у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација интерне  медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • општа здравствена способност;
 • познавање рада на рачунару;
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Потребно радно искуство:

 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • кратку биографију.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља.

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

                                                                                                        

Директор Дома здравља                                                                                                                                              

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства