Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 ), Дописа Министарства здравља број 112-01-295/2019-02 од 16.01.2020. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1931/2019 од 26.02.2019. године и Oдлуке о потреби заснивања радног односа број 01-105 од 22.01.2020. године, директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија расписује:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ради попуне два радна места и то:

 • Медицинска сестра / техничар у амбуланти у специјалистичкој делатности у Одсеку офталмологије у Служби за специјалистичко-консултативне делатности у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један/ извршилац на неодређено време;

Опис послова:

 • врши пријем и тријажу пацијената,
 • у складу са налогом лекара користи потребне медицинске апарате и стара се о исправности истих,
 • припрема потребна средства за рад у амбуланти,
 • обавља потребна функционална испитивања,
 • учествује у свим видовима превентивног рада, као и здравственом васпитању,
 • води медицинску евиденцију и документацију,
 • даје прописану терапију,
 • учествује у лечењу и рехабилитацији пацијената,
 • саставља периодичне статистичке извештаје,
 • учествује у процесу акредитације,
 • врши наплату партиципације и наплату здравствених услуга које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Услови за обављање послова:

 • средње образовање медицинске струке;
 • општа здравствена способност;
 • познавање рада на рачунару;
 • стручни испит;
 • лиценца;

Потребно радно искуство:

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • кратку биографију.

 

 • Медицинска сестра / техничар у кућном лечењу и нези у Одељењу кућног лечења и здравствене неге у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један/ извршилац на неодређено време;

Опис послова:

 • врши интервенције по налогу доктор медицине у установи и на терену,
 • даје ординирану терапију,
 • врши превијања,
 • води медицинску документацију и евиденцију,
 • спроводи здравствено васпитни рад о нези и исхрани пацијента,
 • врши узимање узорака у стану болесника за бактериолошко-лабораторијске прегледе,
 • врши наплату партиципације и наплату здравствених услуга које се не пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
 • учествује у процесу акредитације,
 • обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Услови за обављање послова:

 • средње образовање медицинске струке;
 • општа здравствена способност за рад на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика;
 • познавање рада на рачунару;
 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Потребно радно искуство:

 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

Радно време износи 37 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • кратку биографију.

 

 Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља.

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

         

                                                                                               

Директор Дома здравља

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства