Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.96/2019)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-277  од   14.01.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

         за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време,   до  шест  месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- виши  нутрициониста-дијететичар    за   потребе   Службе  за техничке  и  помоћне  послове –Одсек  за  припрему  и  дистрибуцију  хране   -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

Високо  образовање:

-на  струковним  студијама  првог  степена (основне  струковне  студије)  по  пропису  који  уређује  високо  образовање, почев  од  10.септембра  2005.године;

-на  основним  студијама  у  трајању  од  најмање  две  године , по  пропису  који  је  уређивао  високо  образовање  до  10.септембра  2005.године

* положен  стручни  испит  за  струковног  нутриционисту  дијететичара /вишег  нутриционисту дијететичара

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима;

* фотокопија   дипломе   о  завршеној  високој/вишој  школи   одговарајућег   профила;

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту  за  струковног   нутриционисту дијететичара/вишег   нутриционисту  дијететичара;

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора