Општа болница Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Опште болнице Лесковац расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

исправка

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

 

ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ФИЗИОТЕРАПЕУТИ

 

 • Виша медицинска сестра/техничар на неонатологији Кабинета за контролу и праћење ризичне новорођенчади Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 • Виша медицинска сестра/техничар Одсека за дечју хирургију Одељења за општу хирургију Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
 • Виша медицинска сестра/техничар Одсека за токсикологију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
 • Виша медицинска сестра/техничар Одсека за ургентни медицински транспорт Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
 • Виши физиотерапеут Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију – 1 извршилац;
 • Виши физиотерапеут Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење – 1 извршилац.

 

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

 

 • Медицинска сестра/техничар Одсека за капљичне инфекције службе за инфективне болести – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар Одсека за ендоскопску хирургију Одељења за абдоминалну хирургију Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар Одсека за интензивну негу – Коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац.

  

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 1. за послове више медицинске сестре/физиотерапеута:

- да имају завршену високу или вишу медицинску школу општег смера и положен стручни испит, односно високу или вишу медицинску школу општег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит (за медицинску сестру на Одељењу за неонатологију), односно високу или вишу медицинску школу физиотерапеутског смера и положен стручни испит (за физиотерапеуте) и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове медицинске сестре/техничара:

- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера и положен стручни испит, и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
 4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

            Право учешћа на конкурсу немају лица која су већ била у радном односу на одређено време у Општој болници Лесковац због повећаног обима посла.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић