Процедура за добијање дозволе за обављање метода комплементарне медицине

Здравствени радник подноси Министарству здравља-РСК за комплементарну медицину:

 

1.Захтев  ( образац 1)

2.Оверену фотокопију одобрења за самостални рад  – лиценцу надлежне коморе;

3.Оверену фотокопију сертификата КМЕ;

4.Оверену фотокопију факултетске дипломе за методе традиционалне кинеске медицине, традиционалне индијске медицине - ајурведе, хомеопатије и хиропраксе као и доказ о акредитацији факултета;

  1. Доказ о уплати републичке административне таксе:

 

Износ: 3.540,00 динара. 

Сврха плаћања: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Жиро рачун: 840-742221843-57

Модел: 97

Позив на број: 50-016

 

(За решење по захтеву за издавање дозволе здравственим радницима за обављање метода и поступака традиционалне медицине)