Процедура за добијање решења здравствене инспекције о испуњености услова за обављање одређених метода комплементарне медицине у здравственој установи, другом правном лицу, односно приватној пракси

Сагласност Министарства здравља за проширење регистроване делатности на област комплементарне медицине даје се решењем које доноси здравствени инспектор о испуњености услова у погледу кадра, простора, опреме, лекова и медицинских средстава за обављање  одређене методе комплементарне медицине у здравственој установи, другом правном лицу, односно приватној пракси, за одређеног здравственог радника.

 

Здравствени радник који је добило дозволу за обављање метода комплементарне медицне закључује уговор са здравственом установом, другим правним лицем, односно приватном праксом за обављање те методе комплементарне медицине.

 

Здравствена установа, друго правно лице, односно приватна пракса доставља здравственој инспекцији:

  1. Захтев за проширење делатности
  2. Решење министра здравља којим се здравственом раднику дозвољава обављање одређене методе комплементарне медицине;
  3. Уговор закључен између здравствене установе, другог правног лица, односно приватне праксе и здравственог радника о обављању одређене методе комплементарне медицине (говор о раду, односно уговор о допунском раду);
  4. Доказ о упису медицинског средства у Регистар Агенције за лекове и медицинска средства Србије, односно Решење о регистрацији медицинског средства, издато од Агенције за лекове и медицинска средства;
  5. Доказ о исправности опреме (гарантни лист, односно потврда овлашћеног сервисера опреме);
  6. Скицу простора израђену као технички цртеж, са квадратуром и наменом просторија за обављање метода комплементарне медицине;
  7. доказ о плаћеној републичкој администратвивној такси:

 

Износ: 3540,00 динара. 

Сврха плаћања: Републичкa административнa таксa

Прималац: Буџет Републике Србије

Жиро рачун: 840-742221843-57

Модел: 97

Позив на број: 50-016

 

(За решење по захтеву за издавање дозволе за увођење метода и поступака традиционалне медицине у здравственој установи, односно приватној пракси )