Процедура за добијање претходног мишљења о квалитету програма континуиране медицинске едукације из области комплементарне медицине

РСК за комплементарну медицину спроводи претходни поступак процене квалитета програма КМЕ из метода комплементарне медицине.

 

 Организатор континуиране едукације подноси Министарству здравља, РСК за комплементарну медицину:

 

1.Захтев за претходни поступак процене квалитета КМЕ здравстевних радника

 (образац 2);

  1. Попуњену пријаву за акредитацију програма КМЕ (образац Здравственог савета Србије);

3.Доказ о радном искуству у обављању методе комплементарне медицине из које се пријављује програм КМЕ, у трајању од најмање пет година, за сваког предавача практичне наставе, а за предавача здравственог радника са стеченим звањем едукатора за одређену методу комплементарне медицине од стране стручних удружења или високошколских установа из земаља Европске уније – доказ о звању сертификованог едукатора;

  1. доказ о пруженим здравственим услугама из методе комплементарне медицине, из које се пријављује програм КМЕ, у обиму од најмање 50 пацијената годишње, у последњих пет година за сваког предавача практичне наставе;
  2. доказ да се практични део континуиране едукације обавља у здравственој установи, другом правном лицу односно приватној пракси.

 

РСК за комплементарну медицину доноси претходно мишљење о квалитету програма КМЕ из области комплементарне медицине, које се доставља подносиоцу захтева.