Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.96/2019)  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 526  од   21.01.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

  за  пријем   у   радни  однос   на   одређено   време,   до   шест   месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

-  медицинска   сестра/техничар    на  осталим   болничким  одељењима ,   за  потребе   Службе  хирургије    1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*завршена  средња  медицинска  школа, општи  смер, IV степен стручне спреме

*  положен  стручни  испит

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила 

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 *извод   из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора