Дом здравља Тутин

На основи чл.7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (Сл.гласник РС бр.01/2015 и 3/18) у складу са кадровским планом ДЗ Тутин за 2018 годину и сагласности за ново запошљавање број 112-01-979/2018-02 од 20.09.2018, директор Дома здравља Тутин расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

  За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

  • Jедног доктора медицине за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом у Општој медицини- хитној медицинској помоћи, тј. до повратка запослене са породиљског одсуства.
  • Једну медицинску сестру техничара за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом у Општој медицини- хитној медицинској помоћи, тј. до повратка запослене са породиљског одсусва.
  •  

  Услови: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове:

 За докора медицине

  VII-1 степен-завршен медицински факултет и положен стручни испит;

За медицинску сестру техничара

   IV степен стручне спреме , смер медицинска сестра техничар;

 

Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију

-оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-уверенје о положеном стручном испиту,

-решење о  лиценци за рад,

-извод из матичне кнјиге рођених-венчаних,

-извод са евиденције незапослених

-биографију са адресом и телефоном.

 

           Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавања.

            Молбе се предају Служби за опште и правне послове Дома здравља Тутин у року од 8(осам)дана од дана објављивања.

            Пријаве слати на адресу:

 

Дом здравља Тутин- Тутин

 Улица Богољуба Чукића бр 12, 36320 Тутин са назнаком  ,, оглас за пријем у радни однос“  или лично доставити у писарницу Дома здравља Тутин.         

 

 

Директор,

др Шериф Хамзагић