Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-13106/2019 од 26.12.2019. године, допис Министарства здравља Број:112-01-1583/2019-02 од 17.01.2020. године и кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2018. годину (бр-112-01-200/2018-02,) вд директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

 

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 

За рад у Општој болници "Стефан Високи" Смедеревска Паланка  са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

 

Доктор медицине на осталим болничким одељењима

(VII/1 степен стручне спреме)............................................................1 (један) извршилац

 

Поред општих услова превиђених  законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • VII1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет
 • Положен стручни испит
 • лиценца за рад издата од стране лекарске коморе Србије или Решење о упису Комору

Критеријуми:

 • просечна оцена у току школовања
 • радно искуство у струци (подразумева радно искуство у струци након положеног стручног испита)
 • оцена на разговору

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу)

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком  биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству у струци
 • Фотокопија лиценце или решење о упису у именик лекарске коморе Србије
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

 Дипломирани дефектолог – модул  Сметње и поремећаји слуха

(VII/1 степен стручне спреме )...........................................................1 (један) извршилац

 

Поред општих услова превиђених  законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • VII1 степен стручне спреме, завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (дефектолошки факултет)

 

Критеријуми:

 • просечна оцена у току школовања
 • радно искуство у струци
 • оцена на разговору

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком  биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • Фотокопију дипломе о завршеном факултету,
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству у струци
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Фотокопија уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

 

Медицинска сестра-техничар (општи смер) на осталим болничким одељењима

(IV степен стручне спреме)  ............................................................. 4 (четири) извршиоца

 

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра-техничар, општи смер
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи-смер медицинска сестра-техничар, општи смер,
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведoчанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

 

 Медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству

(IV степен стручне среме) ....................................................................1 (један ) извршилац

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, гинеколошко-акушерски смер
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи- гинеколошко-акушерски смер
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведoчанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, (са назнаком – пријава на оглас за радно место за које се пријављује)  или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања  школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.        

 

 

ВД ДИРЕКТОРА 

др Никола Ристић