Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107 бр 1128  од                 29.01.2020.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

 

     ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 1.  Физиотерапеутски  техничар  ........................................................................... 1 извршилац

     ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Возач у санитетском превозу  ............................................................................. 1 извршилац

     ОЈ Општа болница Ужице

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .................... 1 извршилац

    

    Услови за заснивање радног односа

 • За радно масто физиотерапеутски техничар- IV степен стручне спреме,завршен медицинска школа ,смер физиотерапеутски  техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место  медицинске сестре техничара на осталим болничким одељењима – IV степен стручне спреме,завршен медицинска  школа ,смер медицински техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у санитетском превозу- III степен стручне спреме,завршено средње образовање,возачка дозвола *Б*категорије,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић