Дом здравља Житорађа

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/2019), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017)) , члана 21. Статута  Дома здравља Житорађа и Пројекта Дома здравља Житорађа „Унапређење квалитета здравствених услуга за лица старија од 65.г. и лица са посебним потребама“ бр.1442  од 12.12.2019.г. за чије извођење је Скупштина општине Житорађа предвидела средства у буџету за 2020.г ,ВД Директор Дома здравља Житорађа  расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено радно време за рад на Пројeкту: „Унапређење квалитета здравствених услуга за лица старија од 65.г. и лица са

посебним потребама „  у трајању до  девет (9) месеци

 

  • ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА – 1 извршилац

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Житорађа бр.515 од 05.06.2018.године.

 

Услов за заснивање радног односа је  средња стручна спрема (завршена средња школа ) и возачка дозвола Б категорије.

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 

  1. оверену фотокопију доказа о завршеној средњој школи
  2. оверену фотокопију уверења о положеном возачком испиту Б категорије или возачке дозволе,
  3.  фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
  4. 4. извод из матичне књиге рођених
  5. 5. уверење о држављанству;

 

Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа   у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се достављају на адресу: Дом здравља Житорађа, ул.Топлички хероји бр.55,18412 Житорађа, са назнаком „Пријава на конкурс  „  или лично предати у  правној служби Дома здравља Житорађа

 

 

ВД ДИРЕКТОР

Дома здравља Житорађа

Александар Станковић