Дом здравља Житорађа

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/2019), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017)) , члана 21. Статута  Дома здравља Житорађа и Пројекта Дома здравља Житорађа „Унапређење квалитета  пружања лабораторијских  услуга у Дому здравља Житорађа“. Бр.1441 од 12.12.2019.г., за чије извођење је Скупштина општине Житорађа предвидела средства у буџету за 2020.г.,  ВД Директор Дома здравља Житорађа  расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено радно време за рад на Пројeкту: „Унапређење квалитета пружања лабораторијских услуга у Дому здравља Житорађа „ 

у трајању до  девет (9) месеци

 

  • ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР 1  извршиоц

 

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Житорађа бр.515 од 05.06.2018.године.

 

Услов за заснивање радног односа је  IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа- смер лабораторијски техничар,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад и најмање шест месеци радног искуства.

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 

  1. диплому о стеченом образовању одговарајућег профила – завршенa средња медицинска школа –смер лабораторијски техничар- IV степен стручне спреме;
  2. уверење о положеном стручном испиту;
  3. дозвола за рад - Лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик Коморе
  4. 4. извод из матичне књиге рођених или венчаних уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме;
  5. 5. уверење о држављанству;
  6. 6. доказ о радном искуству

 

Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа   у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Конкурс ће бити објављен и

Пријаве се достављају на адресу: Дом здравља Житорађа, ул.Топлички хероји бр.55,18412 Житорађа, са назнаком „Пријава на конкурс  „  или лично предати у  правној служби Дома здравља Житорађа

 

 

ВД ДИРЕКТОР

Дома здравља Житорађа

Александар Станковић