Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-121   од 30.01.2020. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С                 

За пријем у радни однос једне медицинске сестре/техничара  у трансфузиологији  на одређено време са пуним радним временом до повратка запослене са  породиљског одсуства и одсуства са рада ради посебне неге детета  у Служби за снабдевање крвљу и крвним продуктима,  Општа Болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

IV  степен - средња медицинска школа општег или педијатријског смера

-стручни испит

-лиценца

-специјалистички испит за рад у трансфузији крви

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту;
  • лиценцу;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

         В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

           "СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

 

 

 Мр сци мед др Зоран Мрвић,

спец.дечије хирургије и дечије урологије