Здравствени центра Књажевац

На основу члана 192.став 1. тачка (1) Закона о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС” бр.01/15), чл.22. Статута Здравственог центра Књажевац од 13.06.2007.године, Кадровског плана за Здравствени центар Књажевац за 2018.годину бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, дописа Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-1621/2017-02 од 09.02.2018.године и дописа Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала за Зајечарски округ – Зајечар 05- број:450-1331/17-4 од 23.06.2017.године, Здравствени центар Књажевац, ул.4.јули бр.2, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у трајању од 3 месеца због повећаног обима посла и пробним радом у трајању од 15 дана, са пуним радним временом у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са одељењем медицине рада, одељењем кућног лечења и здравственим амбулантама у Кални и Минићеву О.Ј. Дом здравља З.Ц.Књажевацза следеће радно место

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – VII- с.с.с.

1 (један) извршиоц

 

Опис послова:

обавља послове за које је оспособљен-а; врши преглед и комплетну медицинску обраду болесника и одређује терапију, по потреби службе ради у теренским амбулантама и здравственим амбулантама службе опште медицине; упућује болеснике на дијагностичка испитивања и консултативне прегледе, прописује одговарајућу терапију и прати ефекат  дејства, спроводи здравствено-васпитани рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију и документацију; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава претпостављене, о лому, квару, потребним поправкама и недостатица; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника службе; за свој рад непосредно је одговоран/на начелнику службе.

 

II

 

Услови за обављање послова и радних задатака за доктора медицине из тачке I  огласа:    

- завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме;

- положен стручни испит;

- поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе);

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите).

 

III

 

Критеријуми за избор кандидата из тачке I су:

  1. просечна оцена током студија - максимално 20 бодова
  2. дужина студирања - максимално 20 бодова
  3. дужина чекања на запослење

(након положеног стручног испита на

пословима здравствене заштите)                            - максимално  5 бодова

  1. радно искуство стечено у ЗЦ Књажевац - максимално 15 бодова

-подразумева волонтерски рад у ЗЦ Књажевац

 након положеног стручног испита

 на пословима здравствене заштите)

  1. оцена рада у ЗЦ Књажевац

- подразумева оцену коју даје начелни,

односно шеф службе за радно ангажовање

у ЗЦ Књажевац након положеног стручног

испита на пословима здравствене заштите)           - максимално 10 бодова

  1. тест и оцена на разговору и тесту - максимално 30 бодова (15 бодова                                                                                               

                                                                                      15 бодова оцена на разговору)     

 

IV


За посао из тачке I  огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

  1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

 

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому / уверење  о завршеном медицинском факултету;

2.уверење о положеном стручном испиту;

3.дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);

4.извод из матичне књиге рођених;

5.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

6.уверење о држављанству;

7.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

8.фотокопију радне књижице (уколико исту поседује);

  1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите).
  2. 10. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

V

 

Кандидат који одлуком директора буде изабран за пријем у радни однос на одређено време, пре потписивања Уговора о раду, биће дужан да достави у року од 15 дана:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

- уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос

VI

 

Решењем директора биће формирана Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата, докторе медицине рангирати  на основу критеријума из тачке III подтачка 1. до.4 ове одлуке ове одлуке, примењујући пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који има најбоље показатеље-параметре остварити максималан број бодова а сви остали пропорционално мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум из тачке III подтачке 5. ове одлуке бодоваће начелници односно шефови служби у ЗЦ Књажевац у којима је кандидат радио по основу радног односа након положеног стручног испита. Критеријум из тачке III подтачке 6 ове одлуке бодоваће в.д. директор, а на основу урађеног теста и обављеног стручног разговора са кандидатима.

Пет кандидати који су се јавили на оглас, испуњавају услове из огласа и буду ушли у ужи избор после спроведеног бодовања од стране комисије и начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, биће позвани да ураде тест и са њима ће се обавити стручни разговор. О тесту и разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова које кандидат добије на тесту и разговору.

 

VII

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац.

У овом огласу користи се мушки граматички род, с тим да се односи на особе мушког и женског рода, без дискриминације.

 

VIII

 

Оглас се објављује код на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац.


Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, ул. 4. јули бр.2, 19350 Књажевац, (Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац) са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место доктора медицине “.

 

 

В.Д. Директора Здравственог центра Књажевац

Др Ивица Ракић