Завод за јавно здравље Зрењанин

 

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 30.01.2020.године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин, интернет страници Министарства здравља, огласној табли и сајту Завода за јавно здравље Зрењанин

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове домара/мајстора одржавања. Извршилац један

 

Опис послова:

 • обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, уређаја, опреме, апарата и средстава;
 • обавља механичарске, електричарске, водоинсталатерске, браварске, столарске, молерске и сл. послове, као и друге радове одржавања и поправки;
 • обавља послове ложача и рукује постројењима у котларници;
 • обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;
 • одржава чистоћу у котларници, угљарници, дворишту, око зграде, прилазима и степеништу;
 • чисти снег око зграде и на прилазима;
 • храни лабораторијске животиње;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.
 • оспособљености.

Услови:

 • средње образовање – машинске или електротехничке струке;
 • положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници).

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте). Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима домара/мајстора одржавања.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

 

в.д. директора

мр сци. мед. др Здравко Ждрале