Институту за реуматологију, Београд

На основу члана 7. став 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник“, број 96/2019), члана 22. Статута Института за реуматологију   и одлуке број 8/1 - 3 од 28.01.2019. године  р а с п и с у ј е м

 

                                                                                                                                               

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

4 (четири) медицинске сестре /техничара на осталим бoлничким одељењима, на одређено време због замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка на рад, са пуним радним временом.

 

Услови за заснивање радног односа:

                                                                                                                         

Стручна спрема/образовање:

- завршена средња медицинска школа, медицинска сестра/техничар

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит за медицинску сестру/техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

Оглас објавити на интернет страницама Института за реуматологију и Националне службе за запошљавање.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање.

 

 

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се поштом на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас", или се предају лично у Одељењу за правне послове, канцеларија број 206 на трећем спрату, сваког радног дана од 7,30 до 14,30 часова.

 

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља) рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

 

Неблаговремене и пријаве које не садрже захтевану документацију неће бити узимане у разматрање.

 

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију.

 

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

 

Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Изабрани кандидат је дужан да пре закључeња уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце.

 

Пожељно је да изабрани кандидат достави и радну књижицу, уколико поседује исту (због обрачуна радног стажа).

 

Фотокопије  докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов