Општа болница Лозница

На основу члана 31. Закона о раду (Сл. гласника РС бр.24/2005. 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.Гласник РС 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лозница, Општа болница Лозница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  • 3 доктора медицине (VII-1), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

 - кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

- завршен Медицински факултет;

 - положен стручни испит;

 - лиценца

 

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- решење о упису у Комору, лиценца за рад

- докази о  радном искуству у здравственој установи са кратком биографијом

 

  • 2 виша радиолошкa техничара (VI-1), за потребе Опште болнице Лозница

 Услови за заснивање радног односа:

            -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Вишу медицинску школу или Високу здравствену школу струковних студија

-положен стручни испит;

- лиценца       

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи/ Високој здравственој школи струковних студија;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- решење о упису у Комору, лиценца за рад

            - докази о  радном искуству у здравственој установи са кратком биографијом

 

  

  • 1 виши лабораторијски техничара (VI-1), за потребе Опште болнице Лозница

 Услови за заснивање радног односа:

            -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Вишу медицинску школу или Високу здравствену школу струковних студија

-положен стручни испит;

- лиценца       

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

- фотокопију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи/ Високој здравственој школи струковних студија;

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- решење о упису у Комору, лиценца за рад

            - докази о  радном искуству у здравственој установи са кратком биографијом

 

 

  • 30 медицинских сестара- техничара (IVссс), за потребе Опште болнице Лозница

Услови за заснивање радног односа:

  -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

  -завршену Средњу медицинску школу (општи смер)

  -положен стручни испит;

  - лиценца

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- решење о упису у Комору, лиценца за рад

- докази о  радном искуству у здравственој установи са кратком биографијом

 

 

  • 6 спремачица за просторије у којима се пружају здравствене услуге-помоћни радник

Услови за заснивање радног односа:

-кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

-завршену Основну школу, нк радник

- пожељно  радно искуство  у здравственој установи

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију сведочанства о завршеној Основној школи

-  докази о радном искуству   са кратком биографијом

 

  • 3 помоћна радника

Услови за заснивање радног односа:

  -кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом;

  -завршену Основну школу

  - пожељно  радно искуство  у здравственој установи

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  фотокопију сведочанства о завршеној Основној школи

-  докази о  радном искуству   са кратком биографијом

 

Рок за подношење пријава са краћом биографијом (досадашње радно искуство) и доказима о испуњености услова  из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства здравља и Опште болнице Лозница.  Комисија формирана одлуком директора ће након увида у достављене благовремене и потпуне пријаве, позвати  кандидате који су ушли у ужи избор,  на разговор-инетрвју и рангирати исте. Критеријуми за избор кандидата: просечна оцена у току школовања(доктори медицине), радно искуство у струци, препоруке послодавца.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.Пријаве на оглас доставити на адресу: Општа болница Лозница, Болничка 65, 15300 Лозница, са назнаком ,,за оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Опште болнице Лозница. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

 

С поштовањем,

в.д.  Директор

др Милан Тодоровић