Дом здравља „ Др Властимир Годић“ Варварин

На основу  чл. 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.96/2019), Кадровског плана за Дом здравља „ Др Властимир Годић“ Варварин бр.112-01-31/2020-02 од 13.01.2020.год. и одлуке директора бр._245_   _ од _ 31.01.2020    _  год., а у складу са Закључком  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр: 112-01-34/2020-02 од 13.јануара 2020.године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом – четворо запослених и то:

 

- једног извршиоца (1 извршиоца) – доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва - Одељење за здравствену заштиту грађана – Здравствена станица Варварин у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна премаВисоко образовање – Медицински факултет:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године.
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Остали посебни услови:

 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

два извршиоца (2 извршиоца) - медицинска сестре/техничар у амбуланти – у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – Одељење за здравствену заштиту грађана – Здравствена станица Варварин у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин.

 

Опис послова: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Услови за пријем у радни однос:

Потребна стручна спрема : Средње образовање – Средња медицинска школа или Високо образовање медицинске струке:

-на основним студијама првог степена (струковне студије/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године

-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

Остали посебни услови :

     - стручни испит

     - лиценца

     -најмање шест месеци радног искуства у звању медицинска сестра

 

једног извршиоца (1 извршиоца) - возач у хитној медицинској помоћи – у Одељењу хитне медицинске помоћи – Одсек санитетског транспорта у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин.

 

Опис послова : Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова

Услови за пријем у радни однос:

 Потребна стручна спрема : Средње образовање

Остали посебни услови : Возачка дозвола „Б“  категорије

 

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 • доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе) – за све кандидате
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( за лекаре и медицинске сестре)
 • фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе ( за лекаре и медицинске сестре)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених – за све кандидате
 • фотокопија извода из матичне књиге венчаних (за кандидате код којих је било промене презимена)
 • уверење о држављанству – за све кандидате
 • лекарско уверење – за лекаре и медицинске сестре
 • фотокопију или очитану личну карту – за све кандидате
 • фотокопију возачке дозволе ( само за кандидате за радно место возача)

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом на адресу: Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб, или доставити лично у просторије Службе за правно-економске послове, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

 

Контакт телефон : 037/787-276

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

Директор Дома здравља Варварин

Др Јасмина Ракић, спец.опште медицине