Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

На основу члана 18. Статута Института за кардиоваскуларне болести Војводине, члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у складу са Кадровским планом за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 9.7.2018. године, Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе и дописима Министарства здравља РС број 112-01-1583/2019-02 од 30.12.2019. и број 112-01-1502/2019-02 од 22.1.2020. године, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на
 НЕОДРЕЂЕНО време

 

 

1) Помоћни радник на нези болесника, на неодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац       

                                                                                                                
Услов: основно образовање

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

2) Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, на неодређено време са пуним радним временом - 2 извршиоца       

                                                                                                                
Услов: основно образовање

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

3) Помоћник директора за економско-финансијске послове на неодређено време са пуним радним временом - 1 извршилац       

                                                                                                                
Услови:

– високо образовење на студијама другог степена (мастер академске студије) из области економије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године

- менаџмент у здравству

- најмање 5 година радног искуства у струци

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 1. и 2. подносе:

 

 • кратку биографију (са назначеним трајањем радног искуства, уколико га кандидат има), адресу, контакт телефон и електронску адресу
 • фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко презиме кандидата)
 • фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
 • изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 3. подносе:

 

 • кратку биографију (са назначеним трајањем радног искуства), адресу, контакт телефон и електронску адресу
 • фотокопију дипломе о завршеном факултету и мастер студијама
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извода из матичне књиге рођених
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе издате на девојачко презиме кандидата)
 • фотокопију лекарског уверења да је кандидат здравствено способан
 • изјаву кандидата дату под пуном материјалном и моралном одговорношћу да се против њега не води кривични поступак и да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страницама Министарства здравља РС и Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за конкурс" и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр.4, или лично у писарницу Института.

 

Кандидати који буду изабрани за пријем у радни однос пре закључења уговора о раду биће дужни да доставе: лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), фотокопију санитарне књижице (само кандидати за радно место под редним бројем 1. и 2.), уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд) и уверење да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело (уверење издаје МУП – надлежна полицијска испостава), оверене фотокопије сведочанства/диплома и одјаве са претходног осигурања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Института за кардиоваскуларне

болести Војводине

Проф. др Александар Реџе