Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члaнa 22. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за следеће послове:

I

Лабораторијски техничар у производњи у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Службе за вирусолошку производњу - 1 (један) извршилац,

 

Опис послова:

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за производњу у организационој јединици,
 • чисти и дезинфикује радне површине и опрему према процедурама (СОП-овима) и о томе води евиденцију,
 • води евиденцију о предузетим производним корацима током производње, као и о коришћењу производне опреме,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • пакује, обележава и износи отпадни материјал на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга описа посла,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу вакцине против грипа.

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки I овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове Лабораторијског техничара у производњи у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Службе за вирусолошку производњу су:

 • Средње образовање

- средња медицинска школа

или

-усмерено образовање - смер лабораторијски техничар за микробиологију.

 

II

 

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове у Одсеку за план, анализу, контролу и извештавање, Службе за правне и економско финансијске послове1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре (СОП-ове), као и њихове измене и допуне,
 • учествује у изради пословне документације из делокруга рада организационе јединице, као и њеним изменама и допунама у складу са позитивним прописима,
 • израђује кварталне и годишње планове продаје и маркетинга, по појединачним местима производње и по појединачним артиклима,
 • израђује кварталне и годишње планове набавке по појединачним местима производње и по појединачним артиклима,
 • учествује у изради и координацији годишњих планова производње,
 • учествује у изради плана финансијских токова,
 • сарађује и прикупља извештаје и податке од других организационих јединица Института у циљу израде материјала за органе управљања,
 • израђује извештаје и анализира пословање Института у складу са утврђеним годишњим плановима,
 • израђује извештаје и контролише реализацију планова организационих јединица,
 • анализира и контролише буџет и трошкове пословања по организационим јединицама,
 • припрема калкулације и анализира цене коштања међупроизвода, полупроизвода и готових производа,
 • учествује у  финансијској анализи пројеката,
 • анализира тржишне ситуације и продајне могућности,
 • анализира, контролише и предлаже оптималне залихе,
 • предлаже побољшања квалитета ефкасности и продуктивности  у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите,
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • одговоран је Помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за план, анализу, контролу и извештавање.

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки II овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове у Одсеку за план, анализу, контролу и извештавање, Службе за правне и економско финансијске послове су:

 

 • Високо образовање:

- Економски факултет,

 • познавање рада на рачунару,
 • познавање енглеског језика.

 

III

 

Референт за финансијско-рачуноводствене послове у Одсеку за финансије и рачуноводство, Службе за правне и економско финансијске послове - 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице,
 • самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама,
 • израђује Стандардне оперативне процедуре (СОП-ове), као и њихове измене и допуне,
 • учествује у изради пословне документације, као и њеним изменама и допунама,
 • контролише исправност улазне финансијско-књиговодствене документације и  извршава ликвидатуру,
 • књижи улазне фактуре, води аналитику добављача и усклађује аналитичке картице добављача,
 • даје предлог за извршење плаћања и након одобреног предлога врши плаћања према правним и физичким лицима и запосленима, електронским путем или путем вирмана,
 • врши регистрацију меница електронским путем,
 • контролише приливе на пословном рачуниу Института, који се води код Управе за трезор и по налогу претпостављеног преноси приливе са наведеног рачуна на друге пословне рачуне Института, који се воде код комерцијалних банака,
 • одржава пословне односе са добављачима и комуницира са банкама,
 • води евиденцију уговора закљученим са пословним партнерима,
 • води остале евиденције из делокруга рада организационе јединице и извештава непосредног руководиоца о извршеним активностима,
 • врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;
 • врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања;
 • води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
 • контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
 • прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;
 • прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;
 • учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;
 • израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;
 • пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;
 • врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле.
 • води аналитичку евиденцију основних средства, међупроизвода, полу производа и готових производа, сировина, репроматеријала, материјала и амбалаже,
 • води евиденцију о основним средствима од националног интереса и обавештава надлежно министарство Републике Србије из области здравства о свим променама насталим на тим средствима,
 • проверава формалну исправност и врши књижење пријема основних средства,
 • врши месечни, квартални и годишњи обрачун трошкова амортизације основних средстава,
 • евидентира пренос основних средстава, књижи требовања и предајнице између магацина, према установљеним процедурама, 
 • усклађује стање у магацину лабораторијских животиња на месечном нивоу,
 • усклађује стварно са књиговодственим стањем основних средства и залиха, након извршеног редовног и ванредног пописа,
 • води аналитичку евиденцију и књижи утрошке производње по местима трошкова и по радним налозима, на основу уредно попуњених радних налога и извештаја о утрошцима појединих носиоца трошкова,
 • евидентира и анализира радне налоге по организационим јединицама и брине се о комплетности достављене документације у циљу што потпунијег обрачуна цене коштања по одређеним носиоцима трошкова,
 • евидентира  нормативе производње и шкарт у производњи,
 •  израђује периодичне и завршне обрачуне производње и залиха,
 • одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у складу са позитивним прописима,
 • ажурира податке у одговарајућим базама,
 • предлаже побољшања квалитета, ефикасности и продуктивности  у раду организационе јединице непосредном руководиоцу,
 • ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите
 • одржава добру радну атмосферу,
 • прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за финансије и рачуноводство.

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки III овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове у Одсеку за план, анализу, контролу и извештавање, Службе за правне и економско финансијске послове су:

 

 • Средње образовање:

            -Средња школа

 • минимум 3 године радног искуства на књиговодствено-финансијским пословима,
 • познавање рада на рачунару.

 

Тачка 2.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а најдаље до 06.01.2021. године, са пуним радним временом, за послове:

I

Лабораторијски техничар у производњи у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Службе за вирусолошку производњу - 1 (један) извршилац,

 

Опис послова:

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за производњу у организационој јединици,
 • чисти и дезинфикује радне површине и опрему према процедурама (СОП-овима) и о томе води евиденцију,
 • води евиденцију о предузетим производним корацима током производње, као и о коришћењу производне опреме,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • пакује, обележава и износи отпадни материјал на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга описа посла,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за производњу вакцине против грипа.

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки I овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове Лабораторијског техничара у производњи у Одсеку за производњу вакцине против грипа, Службе за вирусолошку производњу су:

 • Средње образовање

- средња медицинска школа

или

-усмерено образовање - смер лабораторијски техничар за микробиологију.

 

Тачка 3.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Тачка 4.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 5.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Рок у коме ће кандидати бити обавештени о избору је 30 (тридесет) дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Тачка 6.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Др Вера Стоиљковић