АПОТЕКA „БЕОГРАД„

На основу члана 23.Статута Апотеке“Београд“,чл.7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија тј. Одлуке о примени Посебног колективног уговора на све послодавце који обављају здравствену делатност („Службени гласник РС“,бр.96/19), и Одлуке директора бр.306 од 31.01.2020. године

 

КОМИСИЈА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД„

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на радно место:

 

 

I

  1. Руководилац службе правних, кадровских и административних послова – 1 извршилац

                                                      

УСЛОВИ:

-    завршене академске правне студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005. године

- завршене основне студије на правном факултету у трајању од најмање четири године по пропису који  је  уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.  године

- радно искуство најмање 3 године у струци

- знање рада на рачунару (Мicrosoft Office paket)

 

  1. Руководилац послова јавних набавки – 1 извршилац

 

УСЛОВИ:

- завршене  академске економске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев  од 10 септембра 2005.године

-завршене основне студије на економском факултету у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године

-радно искуство најмање 5 година

-знање рада на рачунару (Мicrosoft Office paket)

-положен стручни испит за службеника за јавне набавке

 

  1. Руководилац послова инвестиционог/техничког одржавање – 1 извршилац

-Завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године

-Завршене основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

-Радно искуство минимум 3 године у струци

знање рада на рачунару

- радно искуство најмање 3 године у струци

- знање рада на рачунару (Мicrosoft Office paket)

                                                                                                          

 

  1. Руководилац финансијско рачуноводствених послова- 1 извршилац

 

- завршене основне академске економске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев  од 10 септембра 2005. године

-завршене основне студије на економском факултету у трјању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

- потврда  да није кажњаван за кривична дела која га чине недостојним  за обављање послова из области рачуноводства,

- радно искуство минимум 3 године(у струци)

- напредно знање рада на рачунару (Мicrosoft Office paket)

 

  1. Руководилац за ФУК (финансијско управљање и контролу) - 1 извршилац

-завршене академске или специјалистичке струковне студије за послове радног места у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– завршене основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- радно искуство нajмање 3 године

- напредно знање рада нарачунару (Мicrosoft Office paket)

 

  1. Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду - 1 извршилац

-завршене основне четворогодишње академске/струковне студије (техничко технолошких наука,природно математичких или медицинских наука), у обиму од најмање 240 ЕСПБ по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године

-завршене основне студије  у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

-положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање  послова                                      безбедности и здравља на раду

-знање рада на рачунару  (Мicrosoft Office paket)

 

  1. Самостални финансијско рачуноводствени сарадник- главни ликвидатор- 1 извршилац

-завршене основне економске студије180 ЕСПБ

-радно искуство најмање три године у струци

-знање рада на рачунару (Мicrosoft Office paket)

 

  1. Стручни сарадник за јавне набавке- 2 извршиоца

-завршене основне студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,

-завршене студије у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године

 -положен стручни испит за службеника за јавне набавке

-знање рада на рачунару (Мicrosoft Office paket)

 

  1. Благајник - 1 извршилац

-завршено четворогодишње средње стручно образовање

-знање рада на рачунару  (Мicrosoft Office paket)

-радно искуство минимум 1 година у струци

  

II

 

Документација потребна за пријаву:

 

1) Пријава на конкурс,

2) CV (радна биографија),

3) Диплома о завршеном факултету , вишој школи, средњој школи у зависности на које радно место конкуришете  (оверена фотокопија),

4) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

5) Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)

6)Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, да није против кандидата покренута истрага или претходни поступак

7)Уверење МУП-а да се кандидат не води у казненој евиденцији, тј. да није осуђиван

8)Доказ о претходном радном искуству (фотокопија радне књижице)

 

Напомена: Потенцијални кандидати који су у Апотеци „Београд“ запослени на одређено време нису у обавези да достављају комплетну документацију,  јер се иста  се налази у кадровској служби, већ само пријаву.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса, тј. до 10.02.2020. године. Пријаве слати у затвореној коверти (са назнаком: „за конкурс“),  на адресу:

 

 

АПОТЕКА „БЕОГРАД“

Ул. Велимира Бате Живојиновића  број 16/IV - Београд