Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл. гласник РС", 96/2019) , потребе Дома здравља Љубовија са стационаром за попуњавањем слободних ,односно упражњених радних места у складу са Кадровским планом за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године, и Одлуке Директора Дома здравља Љубовиија са стационаром број 92/2020 од 03.02.2020. године  расписује  се 

 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1.Возач у хитној медицинској помоћи - 1 извршилац, са пуним радним  временом  на  одређено  време, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 12.05.2021.године.

 

Опис послова и услови за рад утврђени  су  Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија  (са стационаром) број 169/2018,448/2018 и 114/19.

 

 

УСЛОВИ  ЗА  РАД  НА  ПОСЛОВИМА   ВОЗАЧ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији  и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија бр.169/2018,448/2018 и 114/19.

 

Стручна спрема/ образовање:

  • средње образовање

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

  • возачка дозвола Б категорије

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место ВОЗАЧ У ХИТНОЈ  МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ, уз пријаву на оглас, подносе у оригиналу или  овереној  фотокопији следећа документа:

  • Кратку биографију (CV) са адресом и контакт телефоном;
  • Диплому о завршеној школи која се тражи јавним огласом;
  • Оверена фотокопија возачке дозволе;
  • Уверење о држављанству Републике Србије;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Фотокопија личне карте или извод очитане чиповане личне карте.

 

Оглас ће бити објављен  код Националне службе за запошљавање у листу „Послови“ и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.  

 

Кандидат који заснује радни однос дужан је да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Пријаве се подносе  лично у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија са стационаром  или  поштом, на адресу: Дом здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58, 15320 Љубовија.

 

 

Директор Дома здравља Љубовија са стационаром

Др Бранка Радовановић 

спец . опште медицине