Дом здравља Брус

На основу члана 7- 9. Посебног колективног уговора за здравстевне установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локлане самоуправе (2 Сл.гласник РС“, бр.96/19, одлуке директора Дома здравља Брус број   од 46/20 од  31.01.2020. године, Правилика о организацији и систематизацији послова Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 154/19, 454/19, 49/20, Кадровског плана за Дом здравља Брус за 2018.годину број 112-01-200/2018- 02 од 20.августа 2018.године, расписује се

 

О Г Л А С

 

за заснивање радног односа на одређено време, ( најдуже до 31.12.2020.године), са пуним радним временом са новозапосленим  радником, за попуњавање упражњеног радног места,  за рад  на пословима радног места доктор медицине у кућном лечењу у Одсеку за кућно лечење и здравствену негу ..............................1 извршилац

 

Опис послова:

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз

примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак

болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за

здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено – васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

– организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

– учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

– обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење,

–  иде у кућне посете у оквиру теренског рада

– збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– утврђује време и узрок смрти;

-спроводи континуирани процес статистичког извештавања и фактурисања,

–  учествује у стручним и другим комисијама и радним телима

 

-        Стручна спрема/ образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године

 

-        Додатна знања/ испити/ радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Заинтересовани кандидати за послове уз пријаву достављају:

  • доказ о завршеном образовању( фотокопија)
  • доказ о стручном испиту ( фотокопија)
  • лиценцу ( фотокопија),
  • доказ о радном искуству ( фотокопије уговора о раду, или фотокопија уверења издата од стране послодавца о времену проведеном у радном односу у звању доктор медицине)
  • кратку биографију

 

        Документа којима се доказује испуњеност услова са кратком биографијом доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Брус, Краља Петра I број 9 Брус, са назнаком „ Пријава по огласу за заснивање радног односа „ најкасније у року од 8 дана од наредног дана од дана објављивања огласа на интернет страници Дома здравља Брус.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Достављена документација се не враћа.

 

        Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен телефонским путем.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец.

гинекологије и акушерства