Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.599/12 од 30.01.2020.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:    

 

 

1.  Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти  за рад у Одељењу опште неурологије у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на нези детета

Услови: Медицински факултет, и специјализација из неурологије или неуропсихијатрије, VII-2 степен,   

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

2.  Доктор медицине за рад у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац на 4 (четири) месеца због повећаног обима посла

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

3.  Виша медицинска сестра / техничар у операционој сали за рад у Одељењу за интензивно лечење у Служби за анестезиологију и реаниматологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

 

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар или смер анестетичар интезивиста , Висока медицинска школа струковних студија, или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар или струковни анестетичар интензивиста, VI-1 или VI-2 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање годину дана радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 4. Mедицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији за рад у Сужби пријема и збрињавања ургентних стања при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Служби за неурологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

6. Сервирка за рад у Одсеку за серврање хране у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове при Заједничким немедицинским пословима Опште болнице Крушевац

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: средње образовање;

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радно место бр.1.:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

 

 • За радно место од бр. 2 до 5:  
 •  
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа
 •  

За радно место бр.6:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи са потврдм о радном искуству на наведеним пословима
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и  Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

 

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине