Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин

На основу члана 6. Колективног уговора Дома здравља и члана 22. Статута Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ  

      на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ       –         1 извршилац.

УСЛОВИ за заснивање радног односа:

  • Дипломирани фармацеут – биохемијски смер VII-1 степен стручне спреме, или
  • Дипломирани фармацеут специјалиста медицинске биохемије, или
  • Доктор медицине специјалиста клиничке биохемије,

-     стручни испит;

-     лиценца;

-     најмање шест месеци радног искуства на пословима лабораторијске дијагностике

 

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова за обављање послова из тачке 1 овог огласа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији Послови Националне службе за запошљавање, а оглас ће се објавити на Web sajtu Министарства здравља и на sajtu Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне и економске послове у Дому здравља, Улица Светосавска бб, сваког радног дана од  7 до 14 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „за оглас“.

 

Директор

Момени Седехи др Масоуд