Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, а у складу са Кадровским планом за 2019. годину  и Одлуке директора  02-бр. 181/1 од 04 02. 2020. године, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            1 Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа  за рад на ОДРЕЂЕНО време, ради замене доктора медицине на специјализацији до његовог повратка на рад  у:

 

  1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

  1. 1. Доктора медицине у хитној медицинској помоћи.................... 1 извршилац

                   

                  Опис послова :

-   дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-    учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, )

-    обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења,

-    прописује лекове и медицинска средства

-    збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравственеустанове;

-    даје оцену о здравственом стању,  управља моторним возилом , иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-    обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене заштите које су предвиђене за услуге  лекара хитне медицине

 -     утврђује време и узрок смрти;

 

             Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

Високо образовање:

-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-    на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-    стручни испит;

-     лиценца;

        -     најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то: фотокопију дипломе о завршеном факултету , фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу за рад или решење о упису у Комору,    потврду о радном стажу.

 

            Приликом избора кандидата, предност ће имати кандидати који имају радно искуство на пословима у здравственој установи.

   

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

            Контакт телефон: 037/714-150

            Кандидати ће о одлуци о озбору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

Д и р е к т о р ,

Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине