Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 1319                 од  04.02.2020.год , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

 

ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи ....................................................... 2 извршиоца

 ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 1. Лабораторијски техничар ............................................................................................. 1 извршилац

ОЈ Општа болница Ужице

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .......................... 1 извршилац
 2. Домар/мајстор одржавања .......................................................................................... 1 извршилац  

           

         Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине у хитној медицинској помоћи – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа , смер медицинска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа , смер лабораторијски техничар,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место домар /мајстор одржавања-III степен стручне спреме,завршено средње образовање,спем монтер суве градње,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија стручног испита
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић