Здравствени центар Ужице


На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  1315   од              04.02.2020.год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

                   ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ....................................................................................1 извршилац
 2. Виша медицинска сестра на интензивној нези ниво2 ......................... 1 извршилац
 3. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  ... 3 извршиоца

                   ОЈ Дом здравља Ужице

 1.   Лабораторијски техничар  ...................................................................... 1 извршилац

                   Дом здравља  Пријепоље

 1. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи ................................ 1  извршилац

ОЈ Општа болница Прибој

 1. Доктор медицине ..................................................................................... 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

 • За радна места доктор медицине и доктор медицине у хитној медицинској помоћи – VII степен стручне спреме,завршен медицински   факултет,важећа лиценца  и положен стучни испит
 • За радно место виша медицинска сестра на интензивној нези ниво 2- VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска  школа,смер медицинска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра на осталим болничким одељењима- IV степен стручне спреме,завршена медицинска  школа,смер медицинска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар- IV степен стручне спреме,завршена медицинска  школа,лабораторијски техничар,положен стучни испит и важећа лиценца

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућем факултету одн.школи
 • Оверену фотокопију уверења о стручном испиту
 • Оверену копију лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић