Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник РС ,, бр.96/2019)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 622 од   23.01.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 

 за  пријем   у   радни  однос  на  одређено  време,   до   шест   месеци ,  ради  обезбеђења   услова  у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- возач,   за  потребе   Одсека  за  превоз  и  транспорт   у  Служби  за  техничке  и  помоћне  послове   -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* средње  образовање,  III  или  IV  степен  стручне  спреме

* возачка  дозвола  Б  категорије

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  завршеној   школи

* фотокопија  возачке  дозволе  одговарајуће  категорије

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања   огласа  у   публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

                            

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора