Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („ Сл. Гласник РС“ 96/2019), члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, Закључка 51 број: 112-11888/2019 од 27.новембра 2019.г.,  Закључка 51 број:112-12863/2019  од 20.децембра 2019.г. и Закључка 51  број 112-13106/2019 од 26.децембра 2019.г. Комисије за давaње сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава-Опште болнице Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Пет (5) доктора медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  2. Два (2) виша радиолошка техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  3. Две (2) више медицинске гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  4. Десет (10) медицинских сестара-техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  5. Један (1) возач санитетског возила за  рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  6. Један (1) радник обезбеђења без оружја чувар за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  7. Један (1) референт за јавне набавке за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом

 

Опис послова за радна места под 1: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; спроводи здравствену заштиту становништва;– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти.

Услови за радна места под 1: Поред општих услова предвиђених законом и: 1. Завршено високо образовање (Медицински факултет) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. Положен стручни испит. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању  - Медицинском факултету 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених – оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Опис послова за радна места под 2: Даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања;поставља пацијента у положај пожељан за снимање и зрачну терапију;припрема апаратуру и материјал потребан за снимање, односно зрачну терапију;снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка;спроводи зрачну терпију;примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења;обавља послове зрачног третмана за пацијенте код којих се спроводи транскутана радиотерпија, брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија као модалитет у лечењу малигних болести;  припрема пацијента и одређује адекватан положај пацијента за зрачни третман;спроводи радиотерапијске процедуре на Гама ножу и Кибернетичком ножу; у зависности од сложености и места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентима препознају се горе наведена радна места

Услови за радна местo под 2: Поред општих услова предвиђених законом и : 1. завршено високо образовање на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеним струковним студијама- виши/струковни радиолошки техничар 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених – оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
 Опис послова за радна места под 3: Планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;  учествује у набавци потребног материјала;нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; учествује у спровођењу програма здравственог васпитања у школи, здравственој установи, заједници; израђује очигледна средства за здравствено - васпитни рад; прима, евидентира и дистрибуира промотивни материјал; учествује у раду саветовалишта за одвикавање од пушења – по потреби учествује у планирању индивидуалне исхране за поједине кориснике саветовалишта;спроводи активности на популарисању давалштва крви и компонената крви;асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите; асистира при денталним и интраоралним снимањима; асистира при орално хируршким интервенцијама; планира, организује и надзире рад стоматолошких сестара / техничара; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Услови за радна места под  3: Поред општих услова предвиђених законом и : 1. завршено високо образовање на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.Уз пријаву треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеним струковним студијама- виши/струковни гинеколошко акушерски техничар/сестра/бабица 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених – оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Опис послова за радна места под 4: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви; врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме; у зависности од сложености и специфичности радног  места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места. Услови за радна места под 4: Поред општих услова предвиђених законом и завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Опис послова за радно место под 5 :.Врши хитан санитетски превоз пацијената; врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;  у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада препознају се горе наведена радна места.

Услови за радно место под 5:  Поред општих услова предвиђених законом и завршенo средње образовање - одговарајуће струке и радно искуство на пословима возача у трајању од најмање две године. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном  средњем образовању - одговарајуће струке 3. Извод из МК рођених - оригинал 4. Потврду претходног послодавца о радном искуству возача 5. Важећа возачка дозвола Б категорије. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Опис послова за радно место под 6: Чувар под посебним условима рада; контролише улазак и излазак лица и евидентира посете,  обезбеђује објекат, запослене и друга лица; спроводи стални надзор над објектом; врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објекту; прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом; контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.

Услови за радно место под 6:  Поред општих услова предвиђених законом и завршенo средње образовање - одговарајуће струке и радно искуство на овим пословима у трајању од најмање годину дана. Уз пријаву треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном  средњем образовању - одговарајуће струке 3. Извод из МК рођених - оригинал 4. Потврду претходног послодавца о радном искуству на пословима радника обезбеђења без оружја/чувара. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Опис послова за радно место под 7:  Припрема документацију и неопходне информације за израду годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;  води евиденције у складу са прописима, по окончању јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; издаје потрошни и други материјал и води потребне евиденције; прикупља и обрађује потребне податке за набавку основних средстава;учествује у спровођењу набавке ситног инвентара;прима документацију и евидентира, разврстава, дистрибуира, контролише исправност и архивира документацију у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; припрема податке за израду извештаја о спровођењу јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; води евединцију јавних набавки и ажурира податке у одговарајућим базама.

Услови за радно место под 7:  Поред општих услова предвиђених законом и завршенo средње образовање - одговарајуће струке, положен стручни испит за службеника за јавне набавке у складу са законом и знање рада на рачунару. Уз пријаву треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном  средњем образовању - одговарајуће струке 3. Извод из МК рођених - оригинал 4. Оверену фотокопију сертификата о пложеном стручном испиту за службеника за јавне набавке. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

             Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање и листу " Реч Народа ".

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац

Др   Данко Николић, специјалиста урологије