Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18, 106/18, 96/19), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1185/2019-02 од 22.10.2019. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-9724/2019 од 27.09.2019. године, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1518/2019-02 од 09.01.2020. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-12863/2019 од 20.12.2019. године,  члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун, Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 491 од 27.01.2020. године, расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следећа радна места:

 

 1. Инжењер инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме – 1 извршилац, у Служби за техничке и друге сличне послове,
 2. Инжењер за рачунарске мреже – 1 извршилац, у Служби за техничке и друге сличне послове,
 3. Техничар-електроничар на хемодијализи – 2 извршиоца, у Служби за техничке и друге сличне послове,
 4. Домар/мајстор одржавања – 1 извршилац, у Служби за техничке и друге сличне послове,
 5. Сервирка – 3 извршиоца, у Служби за техничке и друге сличне послове,
 6. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 3 извршиоца, у Служби за техничке и друге сличне послове.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 овог Огласа за инжењера инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме су:

 

 • Висока стручна спрема (завршен Машински факултет или Електротехнички факултет) - 240 ЕСПБ или VII/1,
 • Знање рада на рачунару,
 • Радно искуство у области конкурса.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 2 овог Огласа за инжењера за рачунарске мреже су:

 

 • Висока стручна спрема - 240 ЕСПБ или VII/1,
 • Знање рада на рачунару,
 • Радно искуство у области конкурса.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 3 овог Огласа за техничара-електроничара на хемодијализи су:

 • Средња стручна спрема.
 • Радно искуство у области конкурса.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 4 овог Огласа за домара/мајстора одржавања су:

 • Средња стручна спрема.
 • Радно искуство у области конкурса.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 5 овог Огласа за сервирку су:

 • Средња стручна спрема.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 6 овог Огласа за спремача/спремачицу просторија у којима се пружају здравствене услуге су:

 • Завршена основна школа.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1. и 2.  овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеном Машинском факултету или Електротехничком факултету (за подтачку 1.)
 • Диплома о завршеним основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно  основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године (за подтачку 2.),
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
 • Доказ о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице) (за подтачку 1.и 2.).

 

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 3, 4. и 5.  овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеној средњој школи – електро смер/машински смер (за подтачке 3. и 4.)
 • Положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за подтачку 4.)
 • Диплома о завршеној средњој школи (за подтачку 5.)
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
 • Доказ о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице) (за подтачку 3. и 4. ).

 

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачку 6.  овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеној основној школи,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,

 

IV

  

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд),
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној основној школи,
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству,
 • Фотокопију личне карте нечиповане,  односно чиповану доставити на очитавање,
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

 

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

                                                              

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

 

VII

 

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

VIII

 

Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање Београд, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), web страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра Земун.

   

   

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић