Институту за ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“

ПРЕДМЕТ: објављивање огласа за пријем у радни однос

                     на неодређено време у Институту за

                     ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“

 

Радно место - Доктор медицине, специјалиста у операционим салама (ортопед), са пуним радним временом на неодређено време – један извршилац

 

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

-  завршен Медицински факултет

-  положен стручни испит

-  положен специјалистички испит из ортопедске хирургије  са труматологијом

-  познавање најмање једног страног језика

- пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:

  • оверени препис или фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету VII степен стручне спреме
  • оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
  • оверени препис или фотокопија о положеном специјалистичком испиту из ортопедске хирургије са трауматологијом
  • оверени препис или фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има),
  • доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
  • фотокопија личне карте или очитана лична карта,
  • биографију, са адресом и контакт телефоном.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

Пробни рад је шест месеци. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Проф. др Зоран Башчаревић