Дом здравља Бујановац

На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гласник,, бр. 96/19), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац из 2019.године и Закључка Општинског већа Општине Бујановац бр. 400-19/20-03 од  17.01.2020.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

           

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

на одређено време у Дому здравља – Бујановац

а због повећаног обима послова на период до 3 месеци

 

      

 1. Гинеколошко акушерска сестра – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од XI/2018.год.

 

Стручна спрема – образовање:

 • средње образовање.

 

Додатна знања, испит: стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколошко акушерска сестра.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 • Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
 • Диплома о завршеној школи (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,
 • Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене фотокопије),
 • Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
 • Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),
 • Уверење Општинског суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,
 • Лекарско уверење, не старије од 6 месеци,
 • У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

             Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места .

        Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије након изласка у листу ,,Послови,, - средом.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

        Изабрани кандидати биће писмено обавештени.

 

 

Д и р е к т о р

Дома здравља Бујановац

Др Лела Јовановић