Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године и Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-01-1518/2019-02 од 14.01.2020. године као и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци

 

 Магационер/економ, за потребе  Одсека за књиговодствено - финансијске послове са магацином - 1 (један) извршилац.

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове:

- Магационер/економ, за потребе  Одсека за књиговодствено - финансијске послове са магацином - 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 • прима и складишти робу у магацин;
 • издаје робу из магацина;
 • води магацинску картотеку за намирнице уз дневну ажурност насталих промена у магацин;
 • наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством;
 • одговара за исправност ваге за мерење робе, за хигијену магацинског простора и за целокупну робу у магацину и рокове њене употребе;
 • пише рекламације и о томе обавештава Шефа одсека и исте уручује добављачима у складу са закљученим уговорима односно документацијом за испоруку;
 • чува, класификује, евидентира и одговара за ускладиштену робу, према намени, роковима трајања, санитарним, безбедносним и другим условима за складиштења;
 • контролише стање залиха свих врста складиштених роба;
 • учествује у изради спецификација за набавке и сагладевања потреба ради попуњавања магацина;
 • за тачност у раду лично је одговоран у складу са законом и интерним прописима;
 • заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара у оквиру одсека;
 • учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;
 • обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу.

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове Магационер/економ, за потребе  Одсека за књиговодствено - финансијске послове са магацином  - 1 (један) извршилац,  код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

             - средње образовање (IVстепен)/

 -  знање рада на рачунару           

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МАГАЦИОНЕРА/ЕКОНОМА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду)

 

 • Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

  Оглас објавити на огласној табли Националне службе, Интернет страници Министарства здравља Републике Србије, огласној табли као и интернет страници послодавца

 


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.