Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос  на одређено време oд шест месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом  и то :

 

  Дипломирани правник за правне кадровске и административне послове

-1 извршилац-

 

 Услови за заснивање радног односа:

-  Високо образовање:

- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. Септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. године;

-VII степен стучности дипломирани правник

Опис посла: проводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица

ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности

 из радног односа;

-води управни поступак из делокруга рада;

-припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и

 административних послова;

-води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о радуи стању у области правних,

Кадровских и административних послова;

-припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних,

 кадровских и административних послова;-даје стручна подршку у процесу формирања

 планова рада;

-самостално израђује решења и уговоре из радног односа, пријаве и одјаве

радника и остала

 докумнта из обалсти радних односа;

- води евиденцију свих запослених, кадровску евиденцију, евиденцију свих врста

одсуствовања, матичну књигу и бројно стање, евиденцију радног стажа и доставља

 у вези с тим извештаје надлежним органима сходно важећим прописима као и

 извештаје надлежним службама у болници;

-Саставља статистичке извештаје у вези радног односа;

-Спроводи административни поступак од одобрења до завршетка специјализације

лекара и другог стручног усавршавања и образовања;

-Припрема документацију и пријављивање полагања стручних и приправничких

 испита радника болнице;

-Обавештава подносиоца захтева и молбе о одлукама директора у вези заснивања

 радног односа;

-Припрема документацију из радног односа у вези припреме за одлазак у

инвалидску и старосну пензију као и у вези утврђивања професионалне болести;

-По налогу и одсуству Руководиоца правних, кадровских и административних

 послова обавља

послове из области јавних набавки:

-израђује нацрте аката из области јавних набавки, објављује огласе и другу документацију из области јавних набавки на Порталу јавних набавки;

- учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;

- Припрема уговоре из области јавних набавки;

-Припрема и доставља  тромесечне извештаје Управи за јавне набавке;

-Врши друге послове из области јавних набавки;

За свој рад одговара руководиоцу правних, кадровских и административних

послова и директору болнице.

 

Докази о испуњености  услова

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном правном факултету

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за правника " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић