Специјална болница за психијатријске болести „Ковин” у Ковину

На основу члана 7. став 1 тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, в.д. директора расписује:  

 

О Г Л А С

 

 1. Доктор медицине1 извршилац, на неодређено време.

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 1. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце.

 

 1. Психолог у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - 1 извршилац на неодређено време;

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

 

-стручни испит, у складу са законом.

 

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 2. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању дипломираног психолога;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

 

 1. Медицинска сестра/техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију – 6 извршиоца, на неодређено време.

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • средње образовање.

Додатна знања / испити:

– стручни испит;

– лиценца;

- најмање шест месеци искуства у наведеном звању.

 

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 3. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце.

 

 1. Лабораторијски техничар – 1 извршилац на неодређено време.

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

– средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство:

– стручни испит;

      – лиценца;

 

 ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 4. морају предати:

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце.

 

 

 

 1. Сервирка у посебним условима рада- 1 извршилац на неодређено време;

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

- средње образовање;

     изузетно: 

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 5. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању, изузетно оверена фотокопија доказа о завршеном основном образовању и потврда о радном искуству на наведеним пословима најмање 2 године.

 

 1. Спремач/спремачица просторија у болничким установама специјализованим за психијатрију и на психијатријским одељењима – 2 извршиоца на неодређено време;

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Основно образовање;

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 6. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;

      -     оверена фотокопија доказа о завршеном основном образовању.

 

 1. Техничар одржавање одеће у посебним условима рада – 1 извршилац на неодређено време.

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Основно образовање;

 

ОСТАЛИ УСЛОВИ:

 

Кандидати за радно место под редним бројем 7. морају предати

 • кратку биографију (CV);
 • пријаву на оглас;

      -     оверена фотокопија доказа о завршеном основном образовању.

 

 ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност  за обраду података о личности  у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, 26220 Ковин, или лично у архиви Болнице са назнаком „ОГЛАС“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.

Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати !!!