Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 1317 од               04.02.2020.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-12863/2019 од 20.12.2019.године  и Закључка 51 број 13106/2019 од 26.12.2019 године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                         

        ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................................. 1 извршилац
 2. Доктор медицине у хитној медицинској помоћи ...................................................... 1 извршилац
 3. Струковна медицинска сестра- бабица ....................................................................... 2 извршиоца

        ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине .......................................................................................................... 1 извршилац

         ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Возач у санитетском превозу ....................................................................................... 3 извршиоца

 

        Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине,доктор медицине изабрани лекар и доктор медицине у хитној медицинској помоћи – VII степен стручне спреме- завршена  медицински  факултет, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место струковна медицинска сестра –бабица- VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер струковна мед,сестра бабица,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у санитетском превозу-III степен стручне спреме,зсвршено средње образовање,без обзира на радно искуство,возачка дозвола Б категорије

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију уверења о стучном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић