Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 737/1 од 05.02.2020. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку медицински отпад Одељења за животну средину и здравље у Центру за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

 

Опис послова и радних задатака:

Прати стање загађености животне средине из области медицинског отпада. Учествује у прикупљању и обради података о праћењу система управљања медицинским отпадом на територији Републике. Учествује у евидентирању здравствених индикатора животне средине из области медицинског отпада. Учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама из домена делатности Одсека. Учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима из делатности Одсека. Учествује у изради елабората о утицају на животну средину. Извршава законску обавезу извештавања надлежних установа из области коју прати у свом раду (медицинског отпада). Пружа стручно-методолошку помоћ институтима/заводима за јавно здравље и осталим здравственим установама у Србији. Организује и обавља едукацију запослених у здравству из области управљања медицинским отпадом и заштите животне средине. Обавља административно-техничке послове из делокруга рада Одсека. Обавља рад на терену из домена послова Одсека и координира сарадњу са трећим лицима. Учествује у изради плана управљања медицинским отпадом установе и радног плана постројења. Прати иновације у области управљања отпадом у земљи и иностранству. Предлаже мере превенције, смањења, поновног искоришћења и рециклаже отпада Обавља и друге послове и задатке из делокруга  рада Одсека по налогу начелника Центра.

 

Услови:

  • високо образовање: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
  • стручни испит,
  • лиценца,
  • шест месеци у наведеном звању,
  • знање једног светског језика;
  • знање рада на рачунару;
  • организационе способности

 

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.