Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 78/1 од 10.01.2020. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одељењу за методолошке принципе и стандарде интегрисаног здравственог информационог система и извештавање у Центру за информатику и биостатистику у здравству  Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СТАТИСТИКУ И ИНФОРМАТИКУ

на одређено време до 12 месеци, са пуним радним временом, због повећаног обима посла

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Учествује у изради методологије спровођења статистичких истраживања. Учествује на пословима везаним за методологију и спровођење статистичких истраживања, едукације здравствених радника и сарадника у области здравствене статистике и информатике, као и стручне помоћи заводима за јавно здравље, другим здравственим установама и другим центрима из Института из области здравствене статистике и информатике. Примењује статистичке анализе на подацима који су део здравственог информационог система и званичне медицинске статистике, статистичким техникама анализира здравствено стање становништва и рад здравственог сектора. Учествује у анализи јавноздравствених стратегија, прилагођава циљеве специфичним карактеристикама здравственог информационог система уз избор одговарајућих показатеља. Ради на пословима обраде, анализе, извештавања, благовременог објављивања обрађених података, доступности корисницима, као и предузимања одговарајућих мера заштите података из области здравствене статистике. Ради на пословима ажурирања и контроле података, као и референтних номенклатура из области здравствене статистике. Учествује у пословима на изради корисничких захтева, односно дизајна информационих система, односно апликација. пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса ИС. Пружа стручну подршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, апликација и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгоритама за реализацију постављених захтева. Ради на пословима израде статистичког годишњака, других публикација и интернет презентације Института. Обавља и друге послове из делокруга рада Центра по налогу шефа Одељења или начелника Центра.

 

Услови:

  • високо образовање: на студијима другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
  • знање енглеског језика;
  • знање рада на рачунару.

 

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
veljko_milekic@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРСЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА З ДРАВСТВЕНУ СТАТИСТИКУ И ИНФОРМАТИКУ

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли

и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.