Дом здравља Кула

На основу одредаба чланова 5. до 8. Колективног уговора за Дом здравља Кула број 866 од 22.03.2019. и члана 7, став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије” 96/2019) а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa Министарства здравља Републике Србије број 112-01-200/2018 од 20.08.2018. године, који је Дом здравља Кула примио дана 03.09.2018. године под бројем 2571, као на основу Одлуке о потреби заснивања радног односа са новим запошљавањем путем јавног оглашавања број 436 од 11.02.2020. године, директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, расписује

                                                                                                                                         

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, до повратка на рад  привремено одсутне запослене која је на дужем боловању за следеће послове:

 

-    СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ - 1 извршилац у  Служби за правне и економско-финансијске послове, са следећим описом послова:

 

а) Одржавање хигијене просторија: чишћење, рибање, пајање зидова, гланцање плочица, прање и дезинфекција подова, прозора, врата и плафоњера;

б) Свакодневно одржавање чистоће намештаја у просторијама, када, умиваоника, огледала, радијатора, лежајева, орманчића, жалузина, вешалица, оквира паравана и гарнишни;

в) Редовно прање и одржавање завеса и паравана, скупљање и одношење нечистог веша на прање и доношење и подела чистог веша;

г) Обавеза пријављивања сваког квара насталог у току редовног радног времена домару и то на вратима, прозорима, намештају, електричним, водоводним  и канализационим инсталацијама;

д) Требовање и доношење материјала и средстава неопходно потребних за обављање послова радних задатака описаних од тачке а) до тачке в);

ђ) Ложење пећи на угаљ и дрва где нема централног грејања;

е) Прање и пеглање веша у местима где нема вешераја;

ж) У одсуству домара-ложача откључава и закључава улазе у објекте.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године.

Услови за обављање послова и радних задатака из тачке I Огласа:    

а) Стручна спрема / образовање:

- основно образовање;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

             - нису услов за обављање послова из тачке I Огласа.

             в) потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака

 

III

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила – завршена основна школа – II степен стручне спреме;

- фотокопија личне карте (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и потврду од претходног послодавца (уколико је кандидат био запослен на неодређено време код послодавца у јавном сектору) да кандидату код претходног послодавца није престао радни однос на основу споразума о престанку радног односа сагласно одредабама члана 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015 и 81/2016 - одлука УС).

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

 

Оглас се објављује са код Националне службе за запошљавање, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), на огласној табли Дома здравља Кула и на интернет страници Дома здравља Кула (www.dzkula.rs).

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове - спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге “.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА

ДИРЕКТОР

Шевин др Жарко