Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд

На основу чланова  7. - 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  РС, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 96/19), Обавештења Министарства здравља РС број 112 – 01 – 1518/2019 – 02 од 13. јануара 2020. године,  о сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број: 112 – 12863/2019 од 20. децембра 2019. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19, 84/19 и 88/19), Кадровског плана Министарства здравља број: 112-01-200/2018-02 од 09.07.2018. године, члана 23. Статута Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, и за пријем у радни однос  на неодређено време, са скраћеним радним временом, у складу са прописима, број 311/1 од 31.01.2020. године, в.д. директора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, Београд, Проф. др  Јасна Јанчић,  дана 31.01.2020. године, расписује  

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос  на неодређено време, са скраћеним радним временом, у складу са прописима

 

 1. КЛИНИЧКИ ЛЕКАР – 1 (један) извршилац

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину у Служби за неурологију развојног доба

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне  услове:

 • да поседује високу стручну спрему –доктор медицине
 • да је положио стручни испит пред комисијом Министарства здравља РС
 • радно искуство – 6 (шест) месеци на пословима у струци

Сви кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе:

 • Кратку биографију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом.

 и следећу документацију у неовереним фотокопијама:

 • Диплому (Уверење) о стеченом високом образовању – доктор медицине
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС
 • Лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • Доказ о радном искуству на пословима у струци (радна књижица, уговор о раду или други уговор о радном ангажовању, потврда о раду или потврда о другом виду радног ангажовања или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)

Пре заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави, у ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ:  

 • Диплому (Уверење) о стеченом високом образовању – доктор медицине
 • Уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред комисијом Министарства здравља РС
 • Лиценцу издату од надлежне Коморе, односно решење о упису у именик надлежне Коморе
 • Доказ о радном искуству на пословима у струци (радна књижица, уговор о раду или други уговор о радном ангажовању, потврда о раду или потврда о другом виду радног ангажовања или други доказ о стеченом радном искуству)
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге рођених (трајни документ)
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на презиме које је кандидат променио приликом склапања брака)
 • Уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 6 месеци)
 • Доказ о извршеном здравственом прегледу у складу са прописима

 

Јавни оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији Клинике, и доставити ради објављивања Националној служби за запошљавање, и Министарству здравља РС ради објављивања на интернет страници Министарства здравља РС.

Опис послова за наведенo раднo местo је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Клинике и доступан је на увид у просторијама Одељења за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике, радним данима од 13 до 14 часова.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријаве у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, слати на адресу: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, или лично доставити у Одељење за правне, кадровске, опште и техничке послове Клинике.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

Одлука о избору какдидата донеће се у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока и иста ће бити објављена на интернет страници Клинике (https://sites.google.com/site/decijaneuropsihijatrija/). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Са изабраним кандидатом ће се закључити уговор о раду, тек након што достави документа чије се достављање тражи пре заснивања радног односа, у оригиналу или овереној фотокопији.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Јасна Јанчић