Завод за трансфузију крви Ниш

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 96/19),

р а с п и с у ј е  се

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 1.   На неодређено време са пуним радним временом и то :

- 1( једног  )  Доктора медицине

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршен медицински факултет
 • Положен стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  копију дипломе о завршеном факултету;

-  копију уверења о положеном стручном  испиту ;

-  копију лиценце

-  кратку биографију

 

-2( два ) медицинска  техничара

Услови за заснивање радног односа:

 • IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер општи,  лабораторијски, санитарни,
 • положен стручни испит,
 • лиценца
 • најмање шест месеци радо искуства у звању лабораторијски техничар
 • специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  копију дипломе о завршеној школи

-  копију уверења о положеном  стручном испиту;

- копијулиценце

- копију дипломе о специјалистичком испиту за рад у служби за трансфузију крви

-  кратку биографију

 

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом у трајању од 6 месеци и то :

- 1( једног  )  Доктора медицине

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршен медицински факултет
 • Положен стручни испит
 • Лиценца
 • Најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  копију дипломе о завршеном факултету;

-  копију уверења о положеном стручном  испиту ;

-  копију  м лиценце

-  кратку биографију

 

-2( два ) медицинска  техничара

Услови за заснивање радног односа:

 • IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер општи,  лабораторијски, санитарни,
 • положен стручни испит,
 • лиценца
 • најмање шест месеци радо искуства у звању лабораторијски техничар
 • специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  копију дипломе о завршеној школи

-  копију уверења о положеном  стручном испиту;

- копијулиценце

- копију дипломе о специјалистичком испиту за рад у служби за трансфузију крви

-  кратку биографију

 

-1( једног) возача

Услови за заснивање радног односа:

Средње образовање ( IV ) степен

Возачка дозвола Б категорије

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  копију дипломе о завршеној школи

- копију возачке доизволе

-  кратку биографију

 

 -1( једног) магационера / Економ

 

Услови за заснивање радног односа:

Средње образовање ( III ) степен

Возачка дозвола Б категорије

Уз пријаву на оглас кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњавању услова из огласа:

-  копију дипломе о завршеној школи

- копију возачке доизволе

-  кратку биографију

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговреме пријаве неће бити разматране.

Пријаве се подносе лично или путем поште  на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр.48 Н И Ш  са назнаком ,,за оглас – не отврати“,сваког радног дана од 08 – 14 часова.

 

 

Директор

Завода за трансфузију крви Ниш

Др Весна Кнежевић